przejdź do treści

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż powodu zwolnienia lekarskiego radcy prawnego, dyżur prawny w Punkcie konsultacyjnym dla organizacji pozarządowych w dniu 5 grudnia 2023 r. zostaje odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zaprasza na webinarium na temat wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 10:00. Podczas webinarium

UCHWAŁA NR LVIII/1192/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028.

Wieloletni program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LVIII/1191/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 Program Współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone zostaną od 28 listopada 2023 r. do 5 grudnia 2023 r. włącznie.

202381 za 1 word.docx202381 za 2 word.docx

ogloszenie o konsultacjach.doc 37 KB 28/11/2023 13:18:08

Pilski Bank Żywności, który prowadzi Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu
pilskiego zaprasza na konferencję pt. „Świat się zmienia, nie bądź obojętny”. Celem konferencji jest
wskazywanie i poszukiwanie źródeł inspiracji i wzmacniania motywacji do zaangażowania obywatelskiego
i działalności wolontaryjnej.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2023 roku w Sali Kameralnej Regionalnego Centrum Kultury
w Pile, pod adresem Plac Staszica 1. Rozpoczęcie konferencji godz. 11:00.

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Strona 1 z 7

Początek strony