przejdź do treści

z UMWW

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o naborze wniosków w ramach tzw. „Małych grantów” na realizację zadań publicznych wg. Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. – Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy międzynarodowej.

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania składników majątku (mebli biurowych) będących w posiadaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rzecz organizacji pozarządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje  o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2024 - 2025 (Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku).

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2024 r. poz. 566 tj.) oraz Uchwały XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Strona 1 z 10

Początek strony