przejdź do treści

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z § 12 ust. 1 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w trakcie ogłoszonych 29 maja 2023 r., na podstawie uchwały nr 6649/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2023 r., konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości, w wyznaczonym terminie, tj. do 9 czerwca 2023 r., nie wpłynęły żadne stanowiska wymienionych wyżej podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.


Zawiadomienie o przeprowadzanych konsultacjach zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” – www.wielkopolskiewici.pl.
Wobec braku zgłoszenia w trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie stanowisk wyżej wymienionych podmiotów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości na posiedzenie Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z informacją o braku zgłoszenia stanowisk, celem podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Początek strony