przejdź do treści

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz priorytety i kierunki działań Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025, zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ogłoszony konkurs jest zgodny z następującymi dokumentami:

  1. Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030;
  2. Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025;
  3. Modelem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  4. Agendą 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Zadania ogłoszone do realizacji w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zadanie 1: Wspieranie działań skierowanych do osób zależnych doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności do seniorów, dzieci, osób z ograniczoną sprawnością.

Zadanie 2: Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Zadanie 3Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim.

 

Szczegółowy opis, zasady i wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem i ogłoszeniem konkursowympobierz dokument

Początek strony