Na podstawie Uchwały Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 251/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona także w Aktualnościach Urzędu na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umww.pl).

Departament/Jednostka organizujący/a otwarty konkurs ofert przed powołaniem komisji oceniającej oferty będzie się kontaktował/a z wybranymi kandydatami w celu ustalenia możliwości ich udziału w jej pracach.

Przypominamy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny a członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Ponadto przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenia w sprawie unikania konfliktu interesów.

Baza kandydatw ngo na rok 2022.docx 13.82 KB 31/12/2021 10:41:59