przejdź do treści

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej

w roku 2022, określonych w § 6 ust. 1 pkt. 7) lit. a) oraz ust. 7 pkt. 1) „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta realizacji zadań publicznych zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:

 • upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek,
 • wzbogacenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami,
 • podniesienia rangi sportu wielkopolskiego w kraju i na arenach międzynarodowych,
 • zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Wielkopolsce.

Więcej informacji w ogłoszeniu.


 

Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
Załącznik – ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2022 - pobierz dokument
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2022 - pobierz dokument
 3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami 2022 - pobierz dokument
 4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2022 - pobierz dokument
 5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2022 - pobierz dokument
 6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz dokument
 11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument
 12. Oświadczenie o braku finansowania lub współfinansowania zadania publicznego bezpośrednio lub pośrednio ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań wieloletnich 2022 - pobierz dokument
Początek strony