Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2022,

określonych w § 6 ust. 1 pkt. 7) lit. b) oraz ust. 10 pkt. 1) - 4) „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. W konkursie mogą zostać wybrane oferty realizacji zadań publicznych zmierzające do pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców województwa wielkopolskiego, rozwoju przemysłu czasu wolnego, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, edukacji krajoznawczej, a także zmierzające do popularyzacji walorów turystycznych województwa wielkopolskiego wśród turystów przybywających do województwa wielkopolskiego.


Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz dokument
Załącznik – ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz dokument

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2022 - pobierz dokument
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2022 - pobierz dokument
 3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami 2022 - pobierz dokument
 4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2022 - pobierz dokument
 5. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2022 - pobierz dokument
 6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 1) - pobierz dokument
 9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2022 (wzór 2) - pobierz dokument
 10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz dokument
 11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz dokument