przejdź do treści
 • Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 • Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego (art. 41a Ustawy) powołał Radę na podstawie wspólnego wniosku 50 organizacji pozarządowych.
 • Kadencja Rady trwa 3 lata, obecna  – od 9 stycznia 2015 r. do 9 stycznia 2017 r.
 • Zadania i kompetencje Rady określa uchwała nr 1066/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. (Do pobrania niżej).
 • Powołanie członków Rady nastąpuje na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie powołania Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.(aktualne do pobrania niżej).

Do zadań Rady Pożytku należy:

 • wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Komitetu Monitorującego WRPO;
 • wyrażanie opinii w sprawach dot. funkcjonowania organizacji i podmiotów wymienionych w Ustawie, w tym w zakresie programów współpracy z tymi organizacjami oraz podmiotami;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 Ustawy;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe a także w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
 • uczestnictwo w procesie ujednolicania procedur współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi;
 • podejmowanie działań mających na celu budowanie prestiżu Rady jako podmiotu odpowiedzialności obywatelskiej;
 • współpraca z innymi Wojewódzkimi Radami Działalności Pożytku Publicznego oraz powiatowymi i gminnymi w Wielkopolsce;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Ustawy.

Ponadto Rada może:

 • zlecać przeprowadzenie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań;
 • promować dobre praktyki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • powoływać ekspertów;
 • zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji oraz podmiotów niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli rad powiatów i gmin.

pliki do pobrania:

 

Początek strony