przejdź do treści

A- A A+

wiciZurzeduMale


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2018.

W skład komisji konkursowej będą wchodzili co najmniej dwaj reprezentanci organizacji pozarządowych – zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie do 28 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu).

Na podstawie zgłoszeń, które spełnią wymogi formalne, powstanie lista osób uprawnionych do reprezentowania środowiska pozarządowego w pracach komisji konkursowych opiniujących wnioski.

Lista osób zakwalifikowanych do bazy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na portalu Wielkopolskie Wici.

Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokonują dyrektorzy departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego/Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, merytorycznie odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu. Wybór nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

• wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia;
• unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zaproszenie do prac w konkretnej komisji konkursowej zostanie przekazane w sposób, który kandydaci wskazali w zgłoszeniu.

Przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenia w sprawie unikania konfliktu interesów (załącznik Nr 2).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Zasady przeprowadzania naboru i uczestnictwa w pracach komisji konkursowej reguluje uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5381/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku ewentualnych pytań – prosimy o kontakt z Departamentem Organizacyjnym i Kadr (tel. 61 626 62 30). Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Do pobrania:

Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH WNIOSKI ZŁOŻONE W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT - pobierz

Załącznik nr 2 - DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ ORAZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW - pobierz

Początek strony